Fokus på bærekraft og miljøansvar

Ta del i vårt engasjement for kvalitet, miljø og sikkerhet

Be om pristilbud

For en grønnere og tryggere fremtid

Aerocom Norge er opptatt av kvalitet og miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre og videreutvikle de rammene vi har satt oss som mål på dette området. Helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av Aerocom Norge, med et hovedfokus på arbeidshelse, hensynet til ytre miljø og beskyttelse av mennesker og materiell.

Kompetanseheving og kommunikasjon som kvalitetskrav

Gjennom vårt kvalitetsarbeid er vi opptatt av gode rutiner, risikoanalyser, avviksbehandling og målsatte aktiviteter, som kundetilfredshet og de ansattes arbeidsmiljø, hvorav det psykososiale miljøet og sykefravær er viktige temaer. For våre kunder er vi opptatte av kompetanseheving og god kommunikasjon, og som et ledd i dette arrangerer vi kurs og opplæring for våre ansatte og kunder.

Ledelsen i Aerocom Norge skal fastlegge politikk, mål og forpliktelser vedrørende kvalitet som gjenspeiler kundenes forventninger og behov, samt sørge for arbeidsbetingelser som oppfyller kravene satt i kvalitetssikringsmanualen, og at nødvendig informasjon og opplæring blir gitt. Som en del av dette, har Aerocom Norge utarbeidet håndbok for alle ansatte, inkludert rutiner, prosedyrer og arbeidsinstrukser.

Ikon, smilende fjes

Kundetilfredshet og de ansattes velvære

Vår bedrift er i stor grad prosjektbasert og vi skal arbeide systematisk og effektivt med anbud og tilbudsdokumenter. Risikohåndtering og avviksbehandling skal være integrert i arbeidsmetodikken, og vi skal arbeide aktivt for å øke kundetilfredsheten og redusere sykefraværet hos de ansatte.

Effektive prosedyrer og bærekraftig drift

Vi tar hensyn til både eksterne og interne faktorer som er relevante for vårt overordnede mål om å etablere effektive prosedyrer. Vårt mål er å drive virksomheten på en bærekraftig måte og være fremtidsrettet i vårt arbeid. Ved å fokusere på disse områdene, tar vi ansvar for vår påvirkning på miljøet, skaper et positivt arbeidsmiljø og legger grunnlaget for en bærekraftig og fremtidsrettet drift.

Miljøsertifiseringer

Fra høsten 2017 har vi vært registrert i leverandørregisteret StartBANK. Som et ledd i vårt miljø- og kvalitetsarbeid, implementerte vi høsten 2017 nye HMS-rutiner og arbeidet aktivt med miljøspørsmål, samt tiltak rundt vår egen bedrift. 3. desember 2019 ble vi en godkjent sertifisert ISO 9001- og ISO 14001-bedrift. For oss er bærekraft og fremtidsrettet arbeid viktig, og ved å være sertifisert sørger vi for at vår virksomhet har gode rutiner på våre innkjøp, reiser, avfallshåndtering, energi, arbeidsmiljø og estetikk.

Kiwa certified ISO 9001, ISO 14001
Ikon, jorden med spirer

Sammen for en bærekraftig verden

Aerocom Norge er en del av et internasjonalt selskap, og ser viktigheten av globalt samarbeid og arbeid med fremtidig bærekraftige løsninger. Det er derfor viktig for oss å kunne bidra i det viktige arbeidet med FNs bærekraftmål.

Globalt samarbeid om FNs bærekraftmål

FN har utarbeidet en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, kjent som FNs bærekraftmål. Arbeidsplanen består av 17 mål og tilhørende delmål.

Bærekraft er et nøkkelord for oss i vår drift, både miljømessig og kvalitetsmessig. Vi i Aerocom Norge ønsker derfor å bidra i dette arbeidet og har innarbeidet rutiner og arbeidsmetoder for å imøtekomme de bærekraftmålene vi kan bidra med. Vi arbeider kontinuerlig for å bedre våre miljøprestasjoner i samsvar med 14001 Ledelsessystem for miljø.

Vil du vite mer om vårt arbeid innen kvalitet og miljø?