om oss

Aerocom Norge AS holder til på Lindeberg i Frogner i Akershus, ca. 30 minutter fra Oslo Sentrum. Vi er et heleid datterselskap av tyske Aerocom & Co GmbH, og er eneforhandler i Norge for rørpostsystemer fra tyske Aerocom & Co GmbH og svenske Hanter IT. Vi er også forhandler av Tempus 600, TransVac tøy- og avfallssug og AGV fra MLR.

Kvalitet er viktig for oss i vårt arbeid med automatiserte transportsystemer. Våre anlegg er svært driftssikre og er en viktig og godt integrert del av sykehusdriften i våre mest moderne sykehus (F. eks Akershus Universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og OUS Rikshospitalet, mf).  

Igjennom årene har vi prosjektert, levert og stått ansvarlig for de fleste rørpostanlegg i Norge. Vi har egen serviceavdeling med lang erfaring og kompetanse innen alle våre produkter. Vi utfører også utvidelser, oppgraderinger, service og vedlikehold på alle typer rørpostanlegg

Visjon og verdier

Vår visjon er å sørge for de beste brukeropplevelsene og lønnsomhet for våre kunder.

Målet vårt ønsker vi å nå ved tett samhandling med våre kunder. Samt dele av vår kompetanse, og sammen arbeide for at brukerne av våre anlegg skal kunne drifte de på best mulig måte. Viktige forutsetninger for å nå vårt mål er kapasitet og forebyggende vedlikehold. Vi tilbyr serviceavtaler spesialtilpasset hvert anlegg.

KVALITET OG MILJØ

Aerocom Norge AS er opptatte av kvalitet og miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre og videreutvikle de rammene vi har satt oss som mål på dette området.

Helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av Aerocom Norge AS. Vi har fokus på arbeidshelse, hensynet til ytre miljø og beskyttelse av mennesker og materiell. Aerocom Norge er opptatte av kvalitet og miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre og videreutvikle de rammene vi har satt oss som mål på dette området. Fra høsten 2017 er vi registrert i leverandørregisteret Startbank.

Som et ledd i vårt miljø- og kvalitetsarbeid har vi høsten 2017 implementert nye HMS rutiner og arbeidet aktivt med miljøspørsmål, samt tiltak rundt vår egen bedrift. 3. desember 2019 ble vi godkjent sertifisert ISO 9001 og ISO 14001 bedrift.

Å være sertifisert vil si at vår virksomhet har gode rutiner på våre innkjøp, reiser, avfallshåndtering, energi, arbeidsmiljø og estetikk. For oss er bærekraft og fremtidsrettet arbeid viktig. Gjennom vårt kvalitetsarbeid er vi opptatte av gode rutiner, risikoanalyser, avviksbehandling og målsatte aktiviteter som kundetilfredshet og de ansattes arbeidsmiljø, hvorav det psykososiale miljøet og sykefravær er viktige temaer. For våre kunder er vi opptatte av kompetanseheving og god kommunikasjon, og som et ledd i dette arrangerer vi kurs og opplæring for våre ansatte og kunder.

Vår kvalitetspolicy

Ledelsen i Aerocom Norge AS skal fastlegge politikk, mål og forpliktelser vedrørende kvalitet som gjenspeiler kundenes forventninger og behov, samt sørge for at arbeidsbetingelser blir lagt til rette for å oppfylle kravene satt i kvalitetssikringsmanualen, og at nødvendig informasjon og opplæring blir gitt. Som en del av dette har Aerocom Norge AS utarbeidet håndbok for alle ansatte, rutiner, prosedyrer og arbeidsinstrukser.

Aerocom Norge AS er opptatte av kvalitet og miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre og videreutvikle de rammene vi har satt oss som mål på dette området.

Aerocom Norge AS skal arbeide etter egne kvalitetskrav og mål, og i henhold til ISO 9001.

Aerocom Norge AS skal følge gjeldende lover og forskrifter.

Aerocom Norge AS arbeider i henhold til prinsippene i Lean Six Sigma. Vi ønsker effektive løsninger og kvalitet i alle ledd. De fire nøklene i Lean Six Sigma ligger derfor til grunn for vårt arbeid;
Tilfredsstille kundene
Forbedre prosessene
Teamarbeid
Basere beslutninger på data og fakta

Aerocom Norge AS skal årlig utføre interne revisjoner av våre aktivitetsområder og støttefunksjoner.

Risikoanalyser og avviksbehandling skal Aerocom Norge AS til enhver til følge opp og utføre for planlagte og oppståtte aktiviteter.

Aerocom Norge AS skal årlig utarbeide KPI over målbare aktiviteter og funksjoner som arbeidsmiljø, anbudsprosess, prosjekt, forebyggende vedlikeholdsavtaler, kundetilfredshet, markedsandel, risikoanalyser og avvik.

Alle de ansatte i Aerocom Norge AS skal ha kjennskap til virksomhetens kvalitetsmål og retningslinjer.

Aerocom Norge AS har utarbeidet kvalitetsmål for arbeidet i virksomheten fordelt på de ulike aktivitetsområdene.

Våre kvalitetsmål:

Vår bedrift er i stor grad prosjektbasert og vi skal arbeide systematisk og effektivt med anbud og tilbudsdokumenter.
Risikohåndtering og avviksbehandling skal være integrert i arbeidsmetodikken.
Vi skal arbeide aktivt for å øke kundetilfredsheten.
Vi skal arbeide for et lavt sykefravær hos de ansatte.

Vår Miljøpolicy

Aerocom Norge AS er opptatte av kvalitet og miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre og videreutvikle de rammene vi har satt oss som mål på dette området.

Aerocom Norge AS skal arbeide etter egne miljøkrav og mål og i henhold til ISO 14001, samt følge gjeldende lover og forskrifter.

Aerocom Norge AS skal ha gode rutiner på våre innkjøp, reiser, avfallshåndtering, energi, arbeidsmiljø og estetikk. For oss er bærekraft og fremtidsrettet arbeid viktig. Vi velger derfor bevisst samarbeidspartnere og leverandører med miljøprofil der det er mulig.

Alle de ansatte i Aerocom Norge AS skal ha kjennskap til virksomhetens miljømål og retningslinjer.

Aerocom Norge AS gjennomfører årlig revisjon av miljømålene basert på miljøaspektanalysen. Den interne revisjonen tar for seg følgende temaer som gås igjennom og dokumenteres: arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, avfall, energi, transport, utslipp til luft og vann. De følgende temaer er våre eksterne og interne forhold som er relevante for vårt formål om å arbeide for å ha gode rutiner for innkjøp, reiser, avfallshåndtering, energibruk, arbeidsmiljø og estetikk. Formålet vårt er bærekraft og fremtidsrettet arbeid.

Våre miljømål:

Vi skal i størst mulig grad benytte miljømerkede produkter og leverandører.
Vi ønsker å redusere bruk av energi.
Reiser skal planlegges med hensyn til klima og miljø. Skypemøter skal benyttes hvis mulig.
Avfall skal kildesorteres og papp/pappesker skal gjenbrukes

Aerocom Norge AS er en del av et internasjonalt selskap, vi ser viktigheten av globalt samarbeid og arbeid med fremtidig bærekraftige løsninger. Det er derfor viktig for oss å kunne bidra i det viktige arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Vårt arbeid og bidrag for å nå FNs bærekraftsmål:
FN har utarbeidet en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, kjent som FNs bærekraftsmål. Arbeidsplanen består av 17 mål og tilhørende delmål.

Vi i Aerocom Norge AS ønsker å bidra i dette arbeidet og vi har derfor innarbeidet rutiner og arbeidsmetoder for å imøtekomme de målene vi kan bidra med. Vi arbeider kontinuerlig for å bedre våre miljøprestasjoner i samsvar med 14001 Ledelsessystem for miljø. Bærekraft er et nøkkelord for oss i vår drift, både miljømessig og kvalitetsmessig. Vi arbeider også i samsvar med 9001 Ledelsessystemet for kvalitet.

Aerocom norge

Aerocom Norge AS består av totalt 5 ansatte. Vi er en forholdsvis liten bedrift som har hele Norge som arbeidsplass. 

Våre ansatte har ulike erfaringer og kunnskapsbakgrunner som til sammen bidrar til et positivt miljø hvor vi har fokus på samspill og teamarbeid.

En god bedriftskultur bidrar til gode løsninger, et godt miljø og er vårt hovedfokus for de ansatte.

«Det skal være gøy å gå på jobb» 
– Hans-Petter Trondrud//Daglig leder Aerocom Norge

Våre ansatte

Hans-Petter Trondrud

Daglig leder/salg
Hans-Petter tok over som daglig leder i juni 2016 og har lang og bred erfaring fra elektrofaget. Hans-Petter har blant annet arbeidet som teamleder elektro i 5 år på Akershus Universitetssykehus. Han har erfaring med service, prosjekt og ledelse og er utdannet fagskole ingeniør elkraft gjennom Fagskolen Oslo Akershus.

Torill Delbekk Arnesen

Økonomi og administrasjon
Torill startet i Aerocom i mars 2017, hun har to års reiselivsutdannelse fra Treider Fagskole og over 10 år i reiselivsbransjen. Ved siden av sine arbeidsoppgaver i Aerocom studerer Torill bachelor i administrasjon og ledelse gjennom Høgskolen Kristiania. Hun har erfaring fra prosjektarbeid, ordre/faktura, budsjett, regnskap og sosiale medier/markedsføring.

Steinar Johansen

Service/Montasje
Steinar begynte med rørpost i 2001 og har vært med siden Aerocom startet opp i 2009. Han har svennebrev som industrimekaniker og har erfaring fra produktutvikling, spesialprodukter, spesialinnredning og butikkinnredning. Steinar har også erfaring fra spesialverksted som lager prototyper av nye oppfinnelser.

John Arvid Nyborg

Service/Montasje
John-Arvid har lang fartstid i bransjen og startet opp med rørpost i 1985. Han har også arbeidet med spesial- og industriporter i 13 år før han kom tilbake til rørpostbransjen i 2014, først som freelance og deretter som fast ansatt i Aerocom fra februar 2017.

Tarjei Kårfald

Service/Montasje/IT
Tarjei er utdannet teknikker fra Teknisk Fagskole og Elektronikkingeniør med data fra Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Vestfold). Han startet som montør hos Aerocom i mars 2017 og er også vår IT ansvarlig. Tarjei har erfaring som servicetekniker og fra det sosiale turnettverket FjellTid, hvor han er en av gründerne.

Samfunnsansvar

Som bedrift er vi opptatte av å ta ansvar og å bidra i samfunnet rundt oss. Vi har derfor gjennom vår strategi satt fokus på hva vi kan bidra med for å skape et bedre samfunn, både med miljøbidrag (se under kvalitet og miljø), med bidrag til mennesker med utfordringer i hverdagen og til frivillige organisasjoner som er basert på dugnadsinnsats, – for at de igjen skal kunne gi et godt tilbud.

Ved å bidra til gode formål og frivillige organisasjoner ønsker vi å ta vår del av vårt felles ansvar for samfunnet vi er en del av.

Til nå har vi støttet følgende organisasjoner:

Frelsesarmeen – 2017

Lions Club Sørum Vest – Tulipanaksjonen 2018
Forebyggende arbeid mot rus og narkotika

Nes Revy- og Amatørteaters jubileumsforestilling Shrek The Musical, oppsetning mars 2019.
Lavterskel tilbud til barn, unge og voksne med teater og revyglede i fokus.

Lions Club Sørum Vest – Tulipanaksjonen 2019
Forebyggende arbeid mot rus og narkotika

Hvam IL Jentefotball 2020

Rørpostens historie

Allerede i 1810 kom den britiske oppfinneren George Medhurst opp med ideene om å frakte gods og mennesker gjennom rør ved hjelp av trykkluft.

Senere i 1861 kunne de to britiske ingeniørene Thomas Rammell og Josiah Latimer Clark vise frem sin idé hvor de hadde utviklet et system hvor man kunne frakte gods gjennom et rør ved hjelp av trykkluft. Bakgrunnen for Rammell og Clarks arbeid var storbyens behov for en raskere måte å frakte viktige beskjeder. Londons gater bød på trafikale problemer i takt med at byen ekspanderte og det var derfor tvingende nødvendig med et bedre system for levering av beskjeder.

Postvesenet i London lot seg overbevise, om enn noe nølende og et 549 meter lang rørpostlinje ble bygget fra Euston stasjon til postens North West District. Bakdelen med Rammell og Clarks oppfinnelse var de store tungen vognene som skulle frakte varene. I Paris satt det derfor to andre ingeniører med en ny og forbedret idé; små sylindere som skulle sendes gjennom et nettverk av rør på 10 cm i diameteren. De to ingeniørene Franz Felbinger og Arthur Crespin deltok under utbyggingen av rørpost i flere store byer.

De store rørpostanleggene i de store byene ble etter hvert lagt ned da telefaksen gjorde sitt inntog.
New York stengte sitt anlegg i 1953, Berlin i 1976 og Paris i 1984.

I dag finner vi rørpost på sykehusene, industribedrifter og på Stortinget, som tok i bruk sitt første rørpostanlegg allerede i 1866.

Fremtiden
Mennesker som rørpost – Tesla gründeren Elon Musk lanserte idéen om å sende mennesker i hyperloop allerede i 2012 (Merk at Medhurst allikevel var først ute 200 år tidligere). Fremtiden er absolutt spennende om man ønsker å sende mennesker eller gjenstander. Det som mange kanskje ikke tenker på er miljøgevinsten vi får av å bruke rørpost eller hyperloop kontra bil, buss og fly.